Informace o zpracování osobních údajů

My, spolek s názvem paveltykac.com, z. s., IČO 119 33 135, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 75407 (dále jen „Spolek“) zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a dále v souladu s našimi vnitřními předpisy a zásadami.

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a při jejich zpracování proto vždy postupujeme tak, abychom:

·   zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování, 

·   zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,

·   maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem,

·   v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Obecně platí, že naším cílem je shromažďovat jen ty osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně online návštěvníky, abychom těmto osobám mohli nabídnout informace a/nebo služby zasílání informací.

1. Jaké informace shromažďujeme

Osobní údaje o vás získáme, pokud se je rozhodnete nám je poskytnout pro účely zasílání newslettrů, informací, článků. Pokud se rozhodnete registrovat k odběru takových informací, shromažďovány budou pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, případně informace umožňující personifikovat zasílaný obsah.

2. Právní důvody k použití vašich osobních údajů

Spolek shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění vašeho požadavku. Pokud budou zapotřebí další, nepovinné údaje, budete o této skutečnosti informování v okamžiku, kdy takové informace budou požadovány.

Právní předpisy v oblasti GDPR umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud k tomu existují právní důvody. Tyto právní důvody vám také musí být dle těchto předpisů sděleny. Obecně je možné zpracovávat osobní údaje, na základě některého z uvedených důvodů: 

·         Plnění smlouvy: zpracování osobní údajů je nezbytné k plnění závazků ze smlouvy;

·         Zákonná povinnost: osobní údaje musí být zpracovány, aby byla splněna zákonná povinnost, jakou je např. vedení daňové evidence či poskytování informací veřejným orgánům či úřadům pro vymáhání práva;

·         Oprávněný zájem: osobní údaje budou zpracovány, pokud je takové zpracování v našem oprávněném zájmu v rámci naší podnikatelské činnosti a jejího dalšího rozvoje, a to po takovou dobu, dokud naše zájmy nepřeváží vaše zájmy; nebo

·         Váš souhlas: v některých případech budeme žádat o specifický souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a takové údaje budeme zpracovávat jen v případě, že k tomu dáte svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět.

Jako příklad oprávněného zájmu můžeme uvést nabízení informací a služeb osobám navštěvujícím naše stránky. Nejčastějším důvodem však bude Váš souhlas.

3. Automatizované zpracování osobních údajů

V některých případech Spolek sbírá informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres, cookies a web beacons. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu našich webových stránek.

4. Vaše práva

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte tato práva:

Přístup a oprava

Pokud máme povinnost vám poskytnout osobní údaje, poskytneme Vám je bezplatně.

Pokud jsou údaje, které o vás uchováváme, nesprávné, máte právo nás požádat o opravu jakýchkoli nepřesností v těchto údajích.

Námitka ke zpracování

Máte právo vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů, pokud již právo zpracovávat tyto údaje nemáme.

Právo na výmaz

Dále můžete mít také právo na výmaz vašich údajů, pokud tyto údaje uchováváme příliš dlouho, právo omezit zpracovávání údajů za určitých okolností a/nebo získat kopie údajů, které o vás vedeme v elektronické podobě.

5. Uplatnění práv

Za účelem uplatnění svých práv můžete kontaktovat Spolek písemně na adrese jeho sídla nebo na emailové adrese: info@paveltykac.com. Z důvodu ochrany před neoprávněným poskytnutím osobních údajů, můžete být požádáni o prokázání totožnosti.

Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů či podat v odůvodněných případech stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Buď první,
kdo si to přečte.

newsletter image

Odběr názorů